ฟอร์มการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงลงในช่องที่กำหนดให้ด้านล่าง.

เพศ * จำเป็น
คำนำหน้าชื่อ * จำเป็น
ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า) * จำเป็น
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก * จำเป็น
อยู่บ้านเลขที่ * จำเป็น
หมู่ที่ * จำเป็น
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ * จำเป็น

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบิดามารดา หากไม่มีบิดามารดาให้กรอกผู้ปกครอง
บิดา(ชื่อ-สกุล มีคำนำหน้า)
อาชีพบิดา
เบอร์โทรศัพท์บิดา
มารดา(ชื่อ-สกุล มีคำนำหน้า)
อาชีพมารดา
เบอร์โทรศัพท์มารดา
ผู้ปกครอง(ชื่อ-สกุล มีคำนำหน้า)
อาชีพผู้ปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 จากโรงเรียน * จำเป็น
อำเภอ * จำเป็น
จังหวัด * จำเป็น

เลือกแผนการเรียน

เลือกแผนการเรียนให้ครบทุกช่อง โดยเรียงลำดับความสำคัญตามความต้องการ ห้ามเลือกซ้ำกัน
รายละเอียดแผนการเรียน ม.1 คลิก
เลือกอันดับ 1 * จำเป็น
เลือกอันดับ 2 * จำเป็น
เลือกอันดับ 3 * จำเป็น
เลือกอันดับ 4 * จำเป็น

คะแนน O-NET

คะแนน O-NET ภาษาไทย
คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-NET คณิตศาสตร์
คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์