สถิติจำนวนผู้สมัครเรียน

ม.1 ม.4 ช/ญ ม.1 ช/ญ ม.4
3 พ.ค. ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 375 350 163   212 101   249
4 พ.ค. 74 30 44   30 12   18
5 พ.ค. 24 26 14   10 11   15
6 พ.ค. 8 8 3   5 3   5
7 พ.ค. 14 5 7   7 5   0
8 พ.ค. 9 6 7   2 5   1
9 พ.ค. 5 2 3   2 1   2
10 พ.ค. 6 3 5   1 2   1
11 พ.ค. 3 1 3   0 1   0
12 พ.ค. 1 1 1   0 1   0
รวม 519 432 250   269 142   290

Untitled Document

สถิติจำนวนผู้สมัครเรียน แยกเขตบริการ

วันที่ ม.1 ในเขตบริการ ม.1 นอกเขตบริการ ม.4 ในเขตบริการ ม.4 นอกเขตบริการ
3 พ.ค. 291 84 276 74
4 พ.ค. 59 15 29 1
5 พ.ค. 19 5 19 7
6 พ.ค. 7 1 6 2
7 พ.ค. 11 3 5 0
8 พ.ค. 8 1 5 1
9 พ.ค. 2 3 1 1
10 พ.ค. 3 3 2 1
11 พ.ค. 3 0 1 0
12 พ.ค. 1 0 0 1
รวม 404 115 344 88

กราฟสถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครรายวัน

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการเปิดระบบรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์

โรงเรียนมีแผนการเรียนอะไรบ้าง

ศึกษาแผนการเรียนว่าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลมีแผนการเรียนอะไรบ้าง เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    แผนที่ 1 การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ
    แผนที่ 2 คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
    แผนที่ 3 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    แผนที่ 4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    แผนที่ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    แผนที่ 2 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
    แผนที่ 3 ภาษาไทย สังคมศึกษา และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม