ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ มัธยมตระการพืชผล

เมื่อสมัครชุมนุมแล้วไม่อนุญาตให้ยกเลิกการลงทะเบียน ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนค่อยลงทะเบียน

หน้านี้เป็นเพียงหน้าแสดงรายการกิจกรรมชุมนุมให้ดู หากต้องการสมัครชุมนุม คลิกจากเมนู เลือกกิจกรรม หรือ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครชุมนุม

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม กลุ่มสาระ ชื่อครูผู้สอน ห้อง/สถานที่เรียน เปิดสำหรับ จำนวนที่รับ คงเหลือ
    26 ชุมนุมการอ่านในแนว Pisa กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวผกากรอง มัฐผา ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน ๕ ขั้น ๑ ม.ต้น
20
เต็ม
    27 กวีศิลป์ต้นกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวประภาวดี เผ่าภูรี ห้องสมุด ม.ต้น
20
เต็ม
    28 อ่านทำนองเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวรัญชิดา อาจอินทร์ 222 ม.ต้น
20
เต็ม
    29 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวณัฐธิดา เมืองบุญ 225 ม.ต้น
20
เต็ม
    30 ชุมนุมภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางรัทญาพร ถุระพัฒน์ 225 ม.ต้น
20
เต็ม
    31 ชุมนุมภาษาไทย (การเขียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวกาญจนา บุญยิ่ง 225 ม.ต้น
20
เต็ม
    32 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาลินี ใยทอน ห้อง 226 ม.ต้น
20
เต็ม
    89 คำคม ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสุปราณี อันทรินทร์ 221 ม.ปลาย
20
19/20
    90 ภาษาไ ทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายวารี จอมเกาะ ห้อง 226 ม.ปลาย
20
เต็ม
    91 พินิจวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวปริศนา นามรัตน์ 222 ม.ปลาย
20
8/20
    92 ภาษาไทยม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสุชาดา ทองอาสน์ 228 ม.ปลาย
20
11/20
    93 ภาษาไทย​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวภัทรวดี​ ตลอดพงษ์​ ห้องคลินิกภาษาไทย​ ม.ปลาย
20
11/20
    136 คัดลายมือสื่อภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล คลินิกภาษา (228) ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
16/20
    10 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายสักขี ผางพันธ์ 112 ม.ต้น
20
เต็ม
    11 คณิตศาสตร์ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวิมลรัตน์ พิพัฒน์ 522 ม.ต้น
20
เต็ม
    12 GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอนงค์นาฏ มั่งคั่ง 521 ม.ต้น
20
4/20
    13 คณิตศาสตร์ ม. ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวบุณยานุช อุสาจิตร 538 ม.ต้น
20
เต็ม
    14 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางบรรธนา. ศรีสะอาด 535 ม.ต้น
20
7/20
    15 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ 527 ม.ต้น
20
เต็ม
    16 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางดรุณี โทนผุย 535 ม.ต้น
20
เต็ม
    17 ชุมนุมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางณัฐภัทรชญา ถนอมสุข ห้องเรียน ม.2/9 ม.ต้น
20
เต็ม
    18 คณิตศาสตร์ศาสตร์ ม. ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเอื้องฟ้า ศรีธรรม 534 ม.ต้น
20
เต็ม
    19 A-Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวรรณธนากร อังฉกรรจ์ 526 ม.ต้น
20
6/20
    20 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอัมรา. ทุนมาก 124 ม.ต้น
20
เต็ม
    21 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด 526 ม.ต้น
20
2/20
    78 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สิบเอกสมประสงค์ วังหอม ห้อง 538 ม.ปลาย
20
เต็ม
    79 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวจริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง 327 ม.ปลาย
20
เต็ม
    80 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายไกรสรณ์ หินนาค อาคาร5ชั้น2 ม.ปลาย
20
เต็ม
    81 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา 536 ม.ปลาย
20
เต็ม
    82 คณิตศาสตร์กับการพับกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาคร บุญเรือง 527 ม.ปลาย
20
2/20
    133 ส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายสุวิทย์ จันทร์ส่อง ห้องกิจการนักเรียน ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
13/20
    134 Maths of Art กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวศศิธร สมดี 524 ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
1/20
    144 ชุมนุมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวกีรติ เสียงใหญ่ ห้อง 527 ม.ปลาย
20
0/20
    33 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวดรรชนี ศรีธัญรัตน์ 311 ม.ต้น
20
เต็ม
    34 วิทยาศาสตร์ม. ต้น (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุธาสินี ภูธา 311 ม.ต้น
20
9/20
    35 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางฐิติพร พรมสาศิลป์ ห้อง312 ม.ต้น
20
เต็ม
    36 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวศิรินันท์ พงษ์แสนพันธ์ 301 ม.ต้น
20
14/20
    37 ของเล่นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสดสวย พุทธปอง หน้าอาคารเรียน 2 ม.ต้น
20
เต็ม
    38 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจินตาภา วามนตรี 327 ม.ต้น
20
เต็ม
    39 เครื่องบินพลังยาง​ ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจุรี​รัตน์​ พันธุ​วัฒน์​ ห้อง​ 315 ม.ต้น
20
เต็ม
    40 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุ​พิชญ์​นันท์​ ศรี​ธร​ร​มมา​ 311 ม.ต้น
20
17/20
    41 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภิญญามาศ ภูจักรแก้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 441 ม.ต้น
20
เต็ม
    42 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวณัฐกานต์ บุญสุภา อาคารเรียน 3 ม.ต้น
20
เต็ม
    43 สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสายสุรันท์ อินทะแสง 303 ม.ต้น
20
7/20
    44 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายทินกฤต ธรรมสัตย์ 442 ม.ต้น
20
เต็ม
    45 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางกมลวรรณ มีแวว 312 ม.ต้น
20
เต็ม
    46 วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางมณีรัตน์ สายราช ห้องวิชาการ ม.ต้น
20
11/20
    47 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางจารุพร มาลาสาย 314 ม.ต้น
20
7/20
    48 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไวยกรณ์ พรมจันทร์ อาคารอุตสาหกรรม ทิศเหนือ หอประชุม ม.ต้น
20
เต็ม
    49 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
20
เต็ม
    50 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภัทราวดี เครือสีดา ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
20
เต็ม
    51 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนรา สารีบุตร หน้าอาคาร 3 ม.ต้น
20
เต็ม
    94 วิทย์​ ม​ ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสมบัติ​ อุ่นทวง 326 ม.ปลาย
20
เต็ม
    95 คอมพิวเตอร์ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายประกาศิต. ศรีสะอาด 531 ม.ปลาย
20
เต็ม
    96 วิทยาศาสตร์(สารเคมี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายประจวบ เอื้อสันเทียะ ห้องปฏิบัติการเคมี(315) ม.ปลาย
20
เต็ม
    97 หิ้วกล้องส่องนก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางเสวย. ศรีตะเขต 324 ม.ปลาย
20
0/20
    98 เคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอนัญญา ต่วนค่ำ 324 ม.ปลาย
20
15/20
    99 ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนิตยา ใจตรง ใต้อาคาร 6 ม.ปลาย
20
0/20
    100 ดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุริยัน. ต่วนค่ำ 324 ม.ปลาย
20
4/20
    101 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนุจรี สุภาษร 315 ม.ปลาย
20
5/20
    102 วิทยาศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสมภักดิ์ ถึงปัดชา 326 ม.ปลาย
20
1/20
    103 ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวทิพย์ประภา​ จันดี อาคาร3 ม.ปลาย
20
9/20
    104 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอุบลวรรณ ไท้ทอง อาคารเรียน 3 ม.ปลาย
20
1/20
    105 หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอังคณา โสดาจันทร์ 326 ม.ปลาย
20
8/20
    106 ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวิชาญ ดาผา อาคาร 3 ม.ปลาย
20
18/20
    107 Youtuber กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายภูมิใจ อินทร์โสม ห้องคอมพิวเตอร์ 444 ม.ปลาย
20
เต็ม
    108 สอวน. ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางยุพิน อัคร์พัฒน์ อาคาร3 ม.ปลาย
20
เต็ม
    109 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางณัฐฐาพร ปะโสทะกัง 445 ม.ปลาย
20
19/20
    110 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพบูลย์ ปาสาจันทร์ หน้าอาคารเรียน 4 ม.ปลาย
20
เต็ม
    111 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายยุทธนา บุปผาพวง หน้าอาคารเรียน 5 ม.ปลาย
20
19/20
    112 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิชิตชัยชาญ วรรณบุตร ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
20
เต็ม
    113 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางกิตินันท์ อยู่คง ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
20
เต็ม
    114 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวดวงฤดี จันทโคตร ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
20
เต็ม
    115 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสิรภพ ราชตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
20
เต็ม
    116 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอารยา พึ่งหนู หน้าอาคาร 3 ม.ปลาย
20
4/20
    117 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสายันต์ โสดาจันทร์ ห้อง 326 ม.ปลาย
20
15/20
    130 สวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวธนัญญาณ์​ บุตรศรี 314 ม.ปลาย
20
3/20
    131 Steam กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางจารุ​วรรณ​ เสียง​ไพเราะ​ ใต้ถุนอาคาร5 ม.ปลาย
20
11/20
    137 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางทัศนีย์ วังทะพันธ์ 314 ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
1/20
    57 โลกน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุรีภรณ์ ซาเสน ห้อง126 ม.ต้น
20
17/20
    58 ลุ่มน้ำโขงศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายภูมิพัฒน์ เทียมทัศน์ 217 ม.ต้น
20
3/20
    59 อนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางพวงผกา ปาสาจันทร์ 117 ม.ต้น
20
1/20
    60 พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาววันทนา เยาวศรี 125 ม.ต้น
20
เต็ม
    61 สังคมศึกษา(อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางนิตยา โพธิ์ทา 418 ม.ต้น
20
เต็ม
    62 ชุมนุมบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายมดิศร ระหงษ์ สนามบาสเกตบอล(โดม) ม.ต้น
20
เต็ม
    63 สังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวจุฑามาศ ผิวผุย 125 ม.ต้น
20
เต็ม
    64 คนรักหนังประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวณัฎฐิรา มาตยารักษ์ 113 ม.ต้น
20
เต็ม
    65 พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายวรินทร อิสามี 128 ม.ต้น
20
13/20
    66 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางยุภาพร เชื้อสิงห์ ห้อง 222 ม.ต้น
20
เต็ม
    67 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางจินตนา เรืองสา 116 ม.ต้น
20
เต็ม
    68 หน้าที่พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวกัญญาพัชร จูมศรี 112 ม.ปลาย
20
เต็ม
    120 วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายเฉลิม สารการ ห้อง 125 ม.ปลาย
20
เต็ม
    121 ชุมนุมภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวพริ้มเพรา กันยาสาย 114 ม.ปลาย
20
เต็ม
    122 สังคมศึกษา (เรียนรู้สู่สังคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุรัญญา เลิศพันธ์ 121 ม.ปลาย
20
เต็ม
    123 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางทองดี. วรรณวงษ์ ห้อง 113 ม.ปลาย
20
เต็ม
    124 โลกน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวทิพยรัตน์ เกิดมงคล ห้องโสตอาคารเรียน1 ม.ปลาย
20
เต็ม
    125 พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มศรี ปลาทอง ห้องจริยธรรม (ห้อง 128) ม.ปลาย
20
เต็ม
    126 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายฉลาด ธรรมวงศ์ อาคาร6 ม.ปลาย
20
เต็ม
    127 สังคมศึกษาสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางจิรพรรณ. บั้งทอง ห้อง. 121 ม.ปลาย
20
18/20
    140 สังคมศึกษา. (กรีฑา-พลศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางจิรพรรณ. บั้งทอง โดมอเนกประสงค์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
เต็ม
    141 เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายวีระชาติ กรินรักษ์ สวนเเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
เต็ม
    143 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุปรียา เปลือยหนองแข้ ห้อง 117 ม.ปลาย
20
เต็ม
    69 อนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวธมนวรรณ ขนทอง หน้าห้องพยาบาล ม.ต้น
20
เต็ม
    70 ชุมนุมฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายสมวาท โทแก้ว สนามฟุตบอล ม.ต้น
20
เต็ม
    71 เปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายศุภณัฐ กุลนาดา สนามเปตองข้างหอประชุม ม.ต้น
20
เต็ม
    72 ชุมนุมเปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายสนธยาศักดิ์ ทุนมาก สนามเปตองข้างหอประชุม ม.ต้น
20
เต็ม
    128 วอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายชานนท์ ราชกรม หอประชุมปัญญานิวัฒน์-โดมเอนกประสงค์ ม.ปลาย
20
เต็ม
    129 อนามัยโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางส่าวเนาวรัตน์ สำเริง ห้องพยาบาล ม.ปลาย
20
เต็ม
    142 กรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายวิทวัติ บั้งทอง โดมอเนกประสงค์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
เต็ม
    52 นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวโสภิดา ไชยสงคราม ห้องนาฏศิลป์ ม.ต้น
20
18/20
    53 ชุมนุมวาดเส้นสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ใต้ถุนอาคาร 5 ม.ต้น
20
เต็ม
    54 ศิลปะ ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสุรินทร์ มูลทา 815 ม.ต้น
20
เต็ม
    55 ชุมนุมดนตรีและขับร้อง ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์ ห้องดนตรี ม.ต้น
10
เต็ม
    56 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวแสงดาว. ปลื้มจิต ห้องนาฏศิลป์ ม.ต้น
8
เต็ม
    118 ชุมนุมดนตรีและขับร้อง ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายวราวุธ สว่างสุรีย์ ห้องดนตรี ม.ปลาย
11
เต็ม
    139 ชุมนุมดนตรีและขับร้อง ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายดิสสทัศน์ วงศ์ปัดสา ห้องดนตรี ม.ต้น
14
เต็ม
    1 วิชาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายชานนท์ กนกวันชัยกุล อาคารอุตสาหกรรม ม.ต้น
20
เต็ม
    2 คหกรรม ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางนันทวัน สองศร ห้องคหกรรม ม.ต้น
20
เต็ม
    3 วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวบัวพันธ์ หลาทอง ห้องวิชาการ ม.ต้น
20
เต็ม
    4 เกษตรม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์ อาคารเกษตร ม.ต้น
20
เต็ม
    5 เกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางอนุรัตน์ เบ้าทอง สวนเกษตร ม.ต้น
20
เต็ม
    6 คหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวเกศณี ศรีคราม หน้าอาคาร 2 ม.ต้น
20
6/20
    73 งานอาชีพคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางจิระประภา. กนกวันชัยกุล ห้องคหกรรม ม.ปลาย
20
เต็ม
    74 อุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายมรกต สุตัญตั้งใจ อาคารอุตสาหกรรม ม.ปลาย
20
19/20
    75 เกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายประยุทธ์ เชื้อหงษ์ สวนเกษตร ม.ปลาย
20
เต็ม
    22 ภาษา Plaza กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายลัทธิชัย หลายสุทธิสาร ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น
20
18/20
    23 รอบรู้ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวปิยสิริ หินลาด 431 ม.ต้น
20
14/20
    24 English is Fun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางกนกวรรณ ทับทิมใส 435 ม.ต้น
20
11/20
    25 English for you กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวธนธร ไชยขาว 421 ม.ต้น
20
เต็ม
    83 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางกชณัช พิมพ์พันธ์ 427 ม.ปลาย
20
2/20
    84 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวประทิน อาภรศรี 421 ม.ปลาย
20
2/20
    85 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวอุบล จันทร์ส่อง ห้องเรียนตึก 4 ม.ปลาย
20
เต็ม
    86 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.6/10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย ห้อง 425 อาคาร 4 ม.ปลาย
20
3/20
    87 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายวีรชาติ ฉิมพลี ห้อง 223 หรือห้องใดที่ว่างในอาคาร 2 ม.ปลาย
20
เต็ม
    88 ภาษาอังกฤษ ม ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายพงษ์ชิด สุขศรี อาคาร 4 ม.ปลาย
20
0/20
    135 การคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(cross word) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางจิรา วรสาร 432 ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
5/20
    145 ภาษาจีนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวชนิสรากร บุษบงก์ 418 ม.ปลาย
18
16/18
    7 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางชลลดา ทับสีรัก อาคารเรียน 2 ม.ต้น
20
เต็ม
    8 ชุมนุมห้องสมุด ม. ต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวยลดา ดวนใหญ่ ห้องสมุด ม.ต้น
20
เต็ม
    9 เพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวชนาภา สายเนตร หน้าห้องแนะแนว ม.ต้น
20
14/20
    76 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวมนัญญา พุทธปอง ห้องแนะแนว ม.ปลาย
20
เต็ม
    77 ชุมนุมห้องสมุด ม. ปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางวิไลวรรณ คุณมี ห้องสมุด ม.ปลาย
20
เต็ม
    132 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวนลัทพร ศรีวิเศษ ห้องวิชาการ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
20
เต็ม